میزبانی وب

میزبانی وب

 • ساده
 • ۳۰۰,۰۰۰ تومانسالیانه

 • 1GB فضا
 • 10GB پهنای باند
 • 1 آدرس ایمیل
 • 1 سابدومین
 • پشتیبانی PHP
 • پشتیبانی ASP.NET
 • پشتیبانی MySQL
 • پشتیبانی MongoDB
 • پشتیبانی SQL Server
 • استاندارد
 • ۵۰۰,۰۰۰ تومانسالیانه

 • 5GB فضا
 • 50GB پهنای باند
 • 5 آدرس ایمیل
 • 5 سابدومین
 • پشتیبانی PHP
 • پشتیبانی ASP.NET
 • پشتیبانی MySQL
 • پشتیبانی MongoDB
 • پشتیبانی SQL Server
 • پیشرفته
 • ۷۰۰,۰۰۰ تومانسالیانه

 • 10GB فضا
 • 100GB پهنای باند
 • 10 آدرس ایمیل
 • 10 سابدومین
 • پشتیبانی PHP
 • پشتیبانی ASP.NET
 • پشتیبانی MySQL
 • پشتیبانی MongoDB
 • پشتیبانی SQL Server
 • حرفه‌ای
 • ۹۰۰,۰۰۰ تومانسالیانه

 • 20GB فضا
 • 200GB پهنای باند
 • 20 آدرس ایمیل
 • 20 سابدومین
 • پشتیبانی PHP
 • پشتیبانی ASP.NET
 • پشتیبانی MySQL
 • پشتیبانی MongoDB
 • پشتیبانی SQL Server